Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Haarlem Studio”, en een Opdrachtgever waarop Haarlem Studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Haarlem Studio,
  voor de uitvoering waarvan door Haarlem Studio derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Haarlem Studio
  en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
  van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Haarlem Studio en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien Haarlem Studio niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Haarlem Studio in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
  van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Haarlem Studio zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. Haarlem Studio kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Haarlem Studio daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Haarlem Studio anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Haarlem Studio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen;
risico-overgang; prijsverhoging; enz.

 1. De overeenkomst tussen Haarlem Studio en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Haarlem Studio derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Haarlem Studio dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. Haarlem Studio zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 4. Haarlem Studio heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Indien door Haarlem Studio of door Haarlem Studio ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. Levering geschiedt af bedrijf van Haarlem Studio. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Haarlem Studio gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 7. Haarlem Studio is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Haarlem Studio de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Haarlem Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Haarlem Studio worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Haarlem Studio zijn verstrekt, heeft Haarlem Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Haarlem Studio ter beschikking heeft gesteld. Haarlem Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Haarlem Studio is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Haarlem Studio zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Haarlem Studio gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Haarlem Studio bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Haarlem Studio op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Haarlem Studio een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Haarlem Studio gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Haarlem Studio daardoor direct of indirect ontstaan.

 14. Indien Haarlem Studio met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Haarlem Studio niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Haarlem Studio
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
   overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Haarlem Studio
   rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming
   van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Haarlem Studio is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Haarlem Studio ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Haarlem Studio kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is Haarlem Studio bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Haarlem Studio kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Haarlem Studio op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Haarlem Studio de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien Haarlem Studio tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Haarlem Studio gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Haarlem Studio gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Haarlem Studio, zal Haarlem Studio in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Haarlem Studio extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Haarlem Studio anders aangeeft.

 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Haarlem Studio vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Haarlem Studio op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Haarlem Studio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Haarlem Studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Haarlem Studio niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Haarlem Studio of van derden daaronder begrepen. Haarlem Studio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Haarlem Studio zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Haarlem Studio kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voorzoveel Haarlem Studio ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Haarlem Studio gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Haarlem Studio aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Haarlem Studio aangegeven. Haarlem Studio is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. Haarlem Studio heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Haarlem Studio kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Haarlem Studio kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Haarlem Studio verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Haarlem Studio echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Haarlem Studio geleverde blijft eigendom van Haarlem Studio totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Haarlem Studio gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. Het door Haarlem Studio geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Haarlem Studio veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Haarlem Studio daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Haarlem Studio ter inzage te geven. Bij een Eventuele uitkering van de verzekering is Haarlem Studio gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Haarlem Studio bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 4. Voor het geval Haarlem Studio zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Haarlem Studio en door Haarlem Studio aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Haarlem Studio zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Haarlem Studio te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Haarlem Studio kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Haarlem Studio verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de oudbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Haarlem Studio, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt even min aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Haarlem Studio geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Haarlem Studio te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Haarlem Studio te worden gemeld. De melding dient een zo edetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Haarlem Studio in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Haarlem Studio in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Haarlem Studio opdracht gegeven heeft.

 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Haarlem Studio de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Haarlem Studio, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Haarlem Studio te retourneren en de eigendom daarover aan Haarlem Studio te verschaffen, tenzij Haarlem Studio anders aangeeft.

 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Haarlem Studio daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Haarlem Studio en de door Haarlem Studio bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Haarlem Studio aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Haarlem Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Haarlem Studio is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. Indien Haarlem Studio aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Haarlem Studio beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. De aansprakelijkheid van Haarlem Studio is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 5. Haarlem Studio is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om degebrekkige prestatie van Haarlem Studio aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Haarlem Studio toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Haarlem Studio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Haarlem Studio of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Haarlem Studio voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Haarlem Studio toerekenbaar is. Indien Haarlem Studio uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Haarlem Studio zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Haarlem Studio, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Haarlem Studio en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Haarlem Studio behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Haarlem Studio heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Haarlem Studio partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Haarlem Studio is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Haarlem Studio het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam

 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Haarlem Studio.

 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Toelichting op de modelvoorwaarden Dienstverlening

Als de overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden.

Artikel 1: Algemeen

Haarlem Studio

Artikel 5 lid 2: Overmacht

Dit is een voorbeeld. De termijn kan afhankelijk van de overeenkomst langer of korter zijn. Als u deze termijn wijzigt, is het van belang dat u een reële termijn opneemt, die aansluit bij de aard en activiteiten van uw onderneming.

Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso

Betalingstermijn van 14 dagen.
Deze termijn kan langer of korter zijn. Dit is afhankelijk van de branche van uw bedrijf.
De termijn mag echter niet zo kort zijn dat de contractspartij het verschuldigde (bijna) niet binnen deze termijn kan voldoen. Ook de verzuimrente van 1 procent per maand kan hoger of lager bepaald worden. De rente die u berekent mag echter niet buitensporig hoog zijn. Voordat u incassokosten mag vragen, moet uw klant in ‘verzuim’ zijn. Indien uw klant een particuliere opdrachtgever is dient u een aanmaning te sturen. Indien uw klant een bedrijf is, is dat dus niet nodig tenzij u bijvoorbeeld in een overeenkomst anders overeengekomen bent. Op 1 juli 2012 is voor transacties met particulieren het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 in werking getreden. Dit besluit is toepasselijk op vorderingen waarin de schuldenaar (pas) op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

 • verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of
 • verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
 • verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. De regeling is toepasselijk op particulieren. U mag daar dus van afwijken bij overeenkomsten met bedrijven en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het kan overigens wel zijn dat kleine bedrijven door de reflexwerking de bescherming gegeven wordt die particulieren hebben, indien een afwijkende regeling opgenomen wordt in algemene voorwaarden.

Zijn er over de incassokosten geen afwijkende afspraken gemaakt, dan is op vorderingen waarin de schuldenaar (pas) op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Hoofdsom t/mToepasselijk PercentageMaximum
€ 2.500,–15% over de hoofdsom € 375,– (min. € 40,–)
€ 5.000,–€ 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–)€ 625,–
€ 10.000,–€ 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–)€ 875,–
€ 200.000,–€ 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–)€ 2.775,–
Daarboven€ 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom min € 200.000,–)€ 6.775,–

Artikel 8 lid 2 en 4: Garantietermijn en meldingstermijn

14 dagen

De garantieperiode in Artikel 8 lid 2, is met name belangrijk bij de levering van een zaak.
Ook bij dienstverlening kunnen er zaken worden geleverd. Bij de bepaling van de garantietermijn is het van belang wat de koper van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten. Wat de koper daarvan mag verwachten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak. De koper mag bijvoorbeeld andere eigenschappen verwachten van een nieuwe zaak of van een merkartikel, dan van een gebruikte zaak of van niet-merkartikelen. Ook is het van belang wat de verkoper heeft meegedeeld over de eigenschappen van de zaak. De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van 7 of 14 dagen kan afhankelijk van de branche en de aard van de te leveren producten langer of korter zijn. Deze termijn moet uiteraard wel redelijk zijn. De contractspartij moet de mogelijkheid te hebben om te kunnen onderzoeken en melden. Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

Artikel 8 lid 9: Verjaringstermijn

De termijn in de modelvoorwaarden sluit aan bij de termijn in de zwarte lijst. U kunt een korte termijn opnemen, maar de mogelijkheid bestaat dat het beding dan wordt aangemerkt als ‘onredelijk bezwarend’.

Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de factuurwaarde. De hoogte van de aansprakelijkheid kan afhankelijk van de situatie worden bepaald. Daarbij kunnen meerdere factoren van belang zijn.


Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar zijn als het risico prima verzekerbaar is. Een beperking van de aansprakelijkheid zal daarentegen eerder toelaatbaar zijn als de verhouding tussen de prijs van de te leveren producten (of de prijs van de door de Haarlem Studio geleverde dienst) gering is, terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien zo groot is dat deze in geen verhouding staat. In dit geval is het redelijk om de aansprakelijkheid te beperken.


Het is dus steeds belangrijk dat u een goede beoordeling maakt van alle omstandigheden die een rol spelen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar is.


Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.


Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of zo´n verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

Artikel 11

Het gebruik van dit artikel is naar eigen keuze en afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten een rol spelen.

Artikel 13 lid 1: vindplaats voorwaarden

Haarlem Studio

Muziek ServiceMuziek Service

Beats op Maat € 100

Op zoek naar een het perfecte muziek stuk voor de song die jij in gedachte hebt? Geef ons de gewenste richtlijn en wij maken de muziek voor je op maat. Binnen 1 week na verzoek ontvang je de eerste opzet, hier mag je feedback op geven en wij maken dan op basis van de gegeven feedback een eindversie van jouw op maat gemaakte beat.

Beats op Maat Op zoek naar een het perfecte muziek stuk voor de song die jij in gedachte hebt?

Beats op Maat € 100

Op zoek naar een het perfecte muziek stuk voor de song die jij in gedachte hebt?
Geef ons de gewenste richtlijn en wij maken de muziek voor je op maat.
Binnen 1 week na verzoek ontvang je de eerste opzet, hier mag je feedback op geven en wij maken dan op basis van de gegeven feedback een eindversie van jouw op maat gemaakte beat.

Service 2Service 2

Service 2 Kom hier een zin, als: Klik hier voor meer info